Aleje

Aleje a stromoradia, ako významný krajinotvorný prvok majú nezastupiteľné miesto v krajine od dávnych čias. Vymedzovali cesty, poskytovali tieň a občerstvenie putujúcim. V dnešnej dobe majú výsadby popri cestách významný ekologický a mikroklimatický účinok v rámci prírodnej i urbanizovanej krajiny.