Dendrológia

Naším záberom je celé územie Slovenska. V rámci príprav predprojektových dokumentácií, vyhotovujeme dendrologické posudky, dokumentácie dendrologického hodnotenia drevín a inventarizácie porastov. Výstupy hodnotenia slúžia ako podklad: 1. v rozhodovacom procese orgánov ochrany drevín, 2. projekcie urbánnych systémov, 3. k podaniu žiadosti o výrub, 4. k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, 5. k správe a údržbe zelene. Preto aj rozsah a množstvo meraných parametrov dokumentácie závisí od toho, čomu bude hodnotenie podkladom.