Exteriérová učebňa Technickej univerzity vo Zvolene

MIESTO: Zvolen
DÁTUM: február 2022
SPOLUPRÁCA: Ing. Alica Mlynarčíková
REALIZÁCIA:
Gardn, s.r.o.

Návrh úpravy komunitnej záhrady v jednom z vnútorných dvorov študentského domova ponúka priestor na aktívny i pasívny oddych a v neposlednom rade ponúka praktické učebné pomôcky na výuku študentov TU vo Zvolene.

V centrálnej severnej časti plochy je lokalizovaný priestor tzv. exteriérovej učebne, resp. auditórium so sedacím múrikom a tienením vo forme slnečných plachiet. Priestor bude využívaný širokým spektrom odborov pre výučbu v exteriéri, tak pre odborné, ako aj ateliérové predmety. Z tohto dôvodu je tu navrhnutých niekoľko edukačných prvkov, ako napríklad plochy na sledovanie infiltrácie vody do pôdy, plochy s ušľachtilými terasovými komponentmi z dosiek z rôznych drevín pre sledovanie času, charakteru a procesu ich degradácie a rozpadu, dažďová záhrada s trvalkovou výsadbou a nadzemnými nádržami ako demonštratívny objekt adaptačných opatrení na zmenu klímy, plocha s mŕtvym drevom, ktorého postupný rozklad a charakter samotného prvku vytvorí prirodzenú ekologickú niku pre celé spektrum terestriálnych organizmov viazaných na takýto typ biotopu.