Námestie s mestským hradom – Stropkov

MIESTO: Stropkov
DÁTUM: jún 2023
UMIESTNENIE: 2. miesto
AUTORI: Ing. Katarína Tomanová Porubčinová, Ing. Dušan Daniš, PhD., Ing. arch. Lenka Kavuljáková, Ing. arch. Roderik Baltazár
SPOLUPRÁCA: Ing. Juraj Modranský, Bc. David Kutnár, PhD., prof. Ing. Stanislav Stašiov, PhD., doc. Ing. Andrea Diviaková, PhD., Ing. Veronika Paulíková, Ing. arch. Denis Zeman, Ing. Jakub Fuska

Náš návrh prichádza s jasným konceptom uchopiť stredovek súčasnou formou, prezentovať históriu bez pátosu a vulgarity, predstaviť hrad v jeho mieste a pritom nedominovať nad stávajúcou historickou architektúrou. Priestory hradov neboli nikdy záhradami a tak vnútro hradu ostáva čisté, s oddychovými lúkami, srdcom, ktorým prechádzajú všetky významné kompozičné a výhľadové osi.

BASTIÓN A HRADBY
Prezentáciu hradieb a bastiónu vnímame ako leitmotiv nášho návrhu. Stávajú sa významným atraktorom vo verejnom priestore, zároveň však vo svojej hmote nekonkurujú ani nedominujú nad existujúce stavby centrálneho mestského priestrou. Na hradby je možné si sadnúť, prejsť cez ne, pomedzi ne.

Výška múrov bastiónu je precízne volená s ohľadom na zaujatie pozornosti, uchopenie monumentality jeho rozlohy a zároveň so zreteľom na uchovanie priehľadových osí z námestia cez bastión a rovnako, od kostola na námestie. Kontinuita priehľadových osí bola podstatným parametrom dizajnovania bastiónu a hradobných múrov. Bastión vyrastá z plynule klesajúcej nivelety v smere od námestia k predpoliu Okresného úradu. Táto dispozícia umožnila vytvorenie dvoch nezávislých vstupov do bastiónu, ako z parku po amfiteátrových pobytových schodoch, tak i v jeho najnižšom bode, bezbariérovým novým vstupom, priznaným ako nová štruktúra vystupujúca ostením v puristickom výraze betónovej sivej (cetris doska). I pobytové schodisko, slúžiace ako tribúna, je puristická, reverzibilná štruktúra z cetris dosiek, ktorá nám umožnila pracovať s bastiónom ako s novým priestrom pre kultúru. Variabilita funkčného využitia priestrou ponúka priestor pre trvalú inštaláciu infopanelov s obsahom približujúcim dejiny mesta, miesta a genézu odhaľovania hradu. Mobilné premietacie plátno premení bastión na letné kino, mobilné pódium umožní vystúpenie menších hudobných telies. Genius locci priláka kultúrnu verejnosť prezentovať a promovať tu nové knihy, hudobné nahrávky či inštalovať výtvarné umenie. Bastión sa tak stáva nielen historickým reliktom, ale živým múzeom, galériou, divadlom, pódiom, ktoré ponúka obyvateľom nový priestor na zážitky, poznanie, bádanie a budovanie pozitívneho vzťahu k vlastným koreňom.

VEGETÁCIA
Strom predstavuje základnú kompozičnú jednotku nášho krajinno-architektonického konceptu. Lipový sad v pravidelnom rastri funkčne a architektonicky prepája moderné námestie so stredovekým hradom. Sad je odkazom na historické hradné „záhrady-za-hradbami“, ktoré ponúkali okrem úžitku i duši lahodiaci osoh. Sad s mlatovým povrchom je v celej svojej hmote priechodný, bezbariérový, umožňujúci pasantovi prechádzať v ľubovoľnom smere či zastaviť sa pri atraktoroch umiestnených v sade. Priestor ponúka mnoho funkcii a príležitostí, je variabilný a meniteľný podľa potrieb mesta a jeho obyvateľov. Centrálny priestor za múrmi hradu, obkolesujúci kostol a kaštieľ sa tak prirodzene stáva zónou pasívneho oddychu či kontemplácie. Dotvorenie parkovej promenády okolo celého hradu prepája existujúcu aleju na Hlavnej ulici s námestím.

Vytvorili sme spolu 4 640 m² pobytových trávnatých plôch, v ktorých je 1 500 m² plôch pre splaňujúce cibuľoviny. Obyvatelia majú k dispozícii viac ako 8 800 m² nových vegetačných plôch s vodnými prvkami, čo predstavuje jedinečnú oázu v sdrci mesta.

VODA
V kontexte celistvého prístupu k urbánnemu dizajnu bolo kreatívne narábanie s vodou nielen estetickým počinom ale i dôležitým ekologicko – mikroklimatickým vstupom do daného prostredia. Voda sa stala ideovým i fyzickým pojítkom medzi rekonštruovanou časťou námestia a našim dopovedaním príbehu. Transformácia pôvodného vodného prvku na námestí na brodisko s vodnými vývermi tvorí počiatok navrhovanej vodnej linky, ktorá pokračuje dláždeným vodným kanálom naprieč územím, striedavo sa objavujúcim v sade a popod hradobný múr. 5-7 cm plytký a 60 cm široký vodný prvok je bezpečný tak pre deti, ako i pre seniorov, je možné ho ľahko prekročiť, obísť. V naklonenej nivelete prirodzene kopíruje terén vo forme plytkej členitej kaskády, ktorá ústi pri hradbe bastiónu, aby sa v tichej hladine objavila pod ním. Tečúca popod múry predpolia kostola, sa tu voda opäť norí do terénu, aby sa prejavila v rozsiahlej vodnej ploche s kaskádou pod juhozápadnou hradbou. Tu uzatvára svoju púť, ktorú v mieste cítiť ako „genius loci“ celého námestia.

https://www.archinfo.sk/sutaze/overene-ska/namestie-s-mestskym-hradom-stropkov-vysledky-sutaze.html