Obnova historického parku pri kaštieli Dessewffyovcov

MIESTO: Hanušovce nad Topľou
DÁTUM: 2019

Autorský tím:
architektúra – Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Ing. arch. Jozef Frajka, Barbora Hudecová
krajinná architektúra: Ing. Katarína Tomanová Porubčinová, doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD., Ing. Jozef Toman, Ing. Dušan Daniš, PhD.,

Prírodno – krajinársky park pri kaštieli rodiny Dessewffyovcov vznikol koncom 19. storočia prebudovaním pôvodnej okrasnej záhrady s pravidelným členením, ktorá bola založená po vybudovaní renesančno-barokového tzv. Veľkého kaštieľa v polovici 18. storočia. Historický park pri kaštieli Dessewffyovcov v Hanušovciach nad Topľou  je objektom historickej zelene, vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku a je verejne prístupnou plochou zelene.
Obnova historického parku nadväzuje na existujúci koncept výsadbovej štruktúry parku. Ponecháva plne vyznieť dominantným a hodnotným jedincom v parku. Základnou myšlienkou je v maximálnej možnej miere zachovať generačný odkaz v podobe uchovania pôvodného genofondu územia.
Dispozičná zmena vstupného priestoru pred kaštieľom je návratom k pôvodnej oválnej prístupovej dispozícii z konca 19. storočia a dáva za vznik novým plochám zelene vo forme šošovkovitého, stredového záhona a okrasných sekcií na nároží kaštieľa. Tieto nové výsadbové plochy svojou kompozíciou a obsahom  vychádzajú z historických fotografických podkladov, kedy v minulosti boli tieto plochy prítomné a ozelenené okrasnými rastlinami.
Park je obohatený o výsadby cibuľovín a to vo forme ako prírodne splanilých výsadieb, tak i plošne ohraničených línií. V parku sú medzi hlavnými komunikačnými cestami trávnato-bylinné spoločenstvá pôvodnej vegetácie. Ponechávajú sa ako v intenzívnom režime kosenia, tak i vybrané plochy v zmenenom režime kosenia pre vytvorenie kvitnúcich lúk.
V priebehu posledných 5 desaťročí sa na ploche parku postupne vybudoval dom kultúry s parkoviskom a grécko-katolícky kostol s farou. Tieto stavby značne zmenšili pôvodnú rozlohu parku a narušili jeho celistvosť. Budú však už trvalou súčasťou parku a je preto pri obnove nutné s týmito negatívami rátať a vegetačné úpravy koncipovať s ohľadom na zmenenú dispozíciu.  Archeo skanzen, ktorý ako dočasná stavba zaberá značnú a dispozične významnú polohu, bude v horizonte 5 rokov vymiestnený. Jeho územie sa tak bude môcť opäť zapojiť do kompozície parku.
Víziou do budúcna je park čo najviac zatraktívniť pre obyvateľov mesta a návštevníkov kaštieľa. Momentálne je park len tranzitným bodom, bez akejkoľvek pridanej funkcie. Atraktívne priehľady do krajiny a do mesta robia z tohto parku príjemné miesto pre pasívny i aktívny oddych pre mladých ľudí, deti i seniorov.
Terénna dispozícia umiestnenia Domu kultúry v hornej časti parku vytvára podmienky pre vybudovanie prírodného amfiteátru s technickým zázemím, ako i vybudovanie detského ihriska v jeho blízkosti.