Strechy na Technickej univerzite vo Zvolene

MIESTO:
DÁTUM:
UMIESTNENIE: